Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat door de Coronacrisis onze manier van werken blijvend is veranderd: minder tijd- en plaatsgebonden en het samenwerken zal niet alleen fysiek, maar ook vaak digitaal of in hybride vorm plaats vinden. Dit vraagt aanpassingen in de digitale infrastructuur, hard- en software voorzieningen, goede ondersteuning en een gericht trainingenaanbod. En een blijvende inspanning in de race om aan het vereiste veiligheidsniveau te blijven voldoen.

Sinds 2005 luiden inspectierapporten regelmatig de noodklok over het digitale archiefbeheer. Met telkens dezelfde waarschuwing: het digitale gereedschap is verouderd, goede archivering is belangrijk maar niet urgent en te veel tech-optisme. Onze provincie is hier geen uitzondering op. Daarbij neemt de stroom aan informatie alsmaar toe en vraagt de wetgeving rond privacy, digitale toegankelijkheid en transparantie steeds meer van de organisatie. We besteden daarom onverminderd aandacht aan bewustwording, gebruikersvriendelijkheid en coaching. Maar er is meer nodig om onze informatievoorziening op niveau te krijgen. In 2022 komt de visie op het informatiebeheer gereed. Op basis daarvan wordt een investeringsplan gemaakt om het inmiddels 15 jaar oude archiveringssysteem en ons informatiebeheer te vernieuwen.  

In de organisatie wordt het datagedreven werken steeds meer onderdeel van het reguliere werk. Kwaliteit van beleid, uitvoering en efficiency nemen daardoor toe, evenals de aandacht voor de ethische aspecten. De digitale wereld verandert snel en we gaan extra aandacht besteden aan leren en ontwikkelen om zo kennis te hebben van de nieuwste technieken en hun toepasbaarheid (zoals blockchain, artificiële intelligentie en virtual reality) om onze beleidsdoelen efficiënter en effectiever te blijven realiseren. Tegelijk gaan we meer investeren in het beheer van alle data, hier dreigt een achterstand te ontstaan, waardoor we, als we niets doen, verdrinken in het ‘datalake’.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn onderdeel van een grotere beweging. Onze systemen zijn gebouwd en ingericht op basis van uitgangspunten uit het begin van deze eeuw en passen steeds minder bij een moderne organisatie die denkt in opgaven in plaats van in taken, wendbaar en flexibel dient te zijn en in nauwe interactie met haar omgeving opereert. Begin deze eeuw is circa € 25 mln geïnvesteerd om de ICT voorziening aan te passen aan de eisen van die tijd. Daarna is het budget redelijk constant gebleven. De komende jaren zullen opnieuw investeringen nodig zijn om onze systemen aan te passen aan het digitale tijdperk. In 2022 worden hiervan de eerste contouren zichtbaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52